Over Radiotherapiegroep Home Radiotherapiegroep Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid

Radiotherapiegroep staat voor de beste zorg in een veilige en gastvrije omgeving. Het bewaken en verbeteren van kwaliteit, veiligheid en service zijn vanzelfsprekend onderdelen van ons dagelijks werk. Met indicatoren (meetbare aspecten van zorg) en keurmerken maken we de kwaliteit van onze zorg zichtbaar en stellen we vast welke verbeteringen nodig zijn. Ook uw suggesties en klachten zijn voor ons een handvat voor verbetering. We beschermen uw persoonsgegevens en respecteren uw privacy.

Wit caroussel

Persoonsgerichte zorg

Patiënten spelen een belangrijke rol in het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. Binnen Radiotherapiegroep willen we de zorg die we verlenen, waar mogelijk afstemmen op de wensen en behoeftes van onze patiënten. Door hen te laten participeren kunnen we betere zorg leveren. We doen dat via onze (digitale) communicatiemiddelen en via onderzoeken in samenwerking met de Cliëntenraad en in onze dagelijkse zorgverlening.

Qualicor

Voor Radiotherapiegroep is veilig werken en goede kwaliteit van zorg ontzettend belangrijk. We investeren continu in het verbeteren van onze zorg. Daarom vinden wij het ook heel waardevol om onze organisatie periodiek te laten toetsen door Qualicor Europe (voorheen NIAZ).

Qualicor Europe werkt met het internationale, wetenschappelijk onderbouwde Qmentum Global normenkader. A.d.h.v. dit normenkader zijn we in mei 2021 geaccrediteerd voor ons kwaliteitsbeleid.

Om de accreditatie van Qualicor Europe te behalen is het van belang om te voldoen aan hun kwaliteitseisen voor veilige zorg en aan te tonen dat er voldoende collectieve inzet is om de zorg verder te verbeteren. Radiotherapiegroep voldoet aan alle Vereiste Instellings Richtlijnen (VIR’s) en normensets op niveau goud. De accreditatie is geldig voor de duur van vier jaar.

wit

Veilig Melden van Incidenten (VIM)

We stimuleren onze medewerkers te kijken naar wat goed gaat binnen- en buiten onze organisatie. We leren ook van fouten, maar altijd met het uitgangspunt dat we het proces willen begrijpen en inzicht willen krijgen in wat er verbeterd kan worden.

We hebben een systeem voor het Veilig Melden van Incidenten in de zorgverlening. We noemen dat VIM. Door analyse en bespreken van incidenten die voorkomen in de patiëntenzorg leren we. Ons doel is om ernstige incidenten te voorkomen en continu verbeteren van onze zorg.

Wit caroussel

Studie en onderzoek

De verbetering van behandelresultaten is voor een groot deel een verdienste van wetenschappelijk onderzoek. Radiotherapiegroep doet enerzijds veel onderzoek naar de verbetering van bestralingstechnieken en anderzijds naar de algehele behandeling van patiënten met kanker.

Wetenschappelijk onderzoek

Radiotherapiegroep neemt deel aan diverse nationale en internationale studies. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (MWO). Wij vragen patiënten of zij hier (vrijwillig) aan mee willen werken. De onderzoeken vinden plaats in samenwerking met andere zorginstellingen in binnen- en buitenland en worden streng getoetst voordat ze worden uitgevoerd. Het belang van de patiënt wordt daarbij zorgvuldig bewaakt.

Meer informatie vindt u via onderstaande link:
MWO Brochure algemene info voor proefpersonen

Nederlandse Kankerregistratie (NKR)

Sommige patiëntgegevens worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en andere kwaliteitssystemen. Het verzamelen van deze gegevens gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

In de folder Registratie van kanker leest u waarom gegevens over kanker worden vastgelegd. Hierin staat ook beschreven wat de rechten zijn van patiënten en de voorwaarden en plichten van IKNL voor het beheer van deze gegevens. De folder kunt u via deze link lezen: Patiëntenfolder ‘Registratie van kanker’.

Wit caroussel

Privacyverklaring

Voor ons is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. In onze privacyverklaring wordt uitleg gegeven hoe wij met uw gegevens omgaan en wat u van ons kan verwachten.

Download hier onze privacyverklaring

Hieronder kunt u een aanvraagformulier downloaden voor onderstaande verzoeken:
– Kopie (afschrift) van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
– Beperking van het gebruik van gegevens uit het Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
– Afspraak voor inzage van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
– Bezwaar tegen gebruik van gegevens uit het Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
– Aanpassing/aanvulling/verwijdering in het Elektronisch Patiëntendosssier (EPD)

Download hier het formulier ‘Aanvraag voor patiënten voor verzoek kopie, inzage of wijziging patiëntendossier (EPD)’

Hieronder kunt u het ‘Toestemmingsformulier opvragen patiëntgegevens’ downloaden. Met dit formulier geeft u toestemming aan Radiotherapiegroep om medische gegevens die nodig zijn voor uw behandeling op te vragen bij een andere zorginstelling.

Download hier het formulier ‘Toestemming opvragen patiëntgegevens’

Hieronder kunt u het ‘Algemene toestemmingsformulier’ downloaden. Met dit formulier verleent u Radiotherapiegroep toestemming om uw medische gegevens te delen met uw (ziekenhuis) apotheek. Daarnaast vragen wij uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens buiten uw directe behandeling om.

Dit is vanwege opleiding van medewerkers, kwaliteitsverbetering of (wetenschappelijk) onderzoek en statistiek. Deze gegevens worden bij ons verwerkt tot geanonimiseerde data. Dat betekent dat de gegevens niet meer naar u te herleiden zijn.

Download hier het ‘Algemeen toestemmingsformulier’

Denkt u dat uw persoonsgegevens onvoldoende beschermd zijn, dan verzoeken wij u onze functionaris voor de gegevensbescherming (FG) te informeren zodat wij actie kunnen ondernemen. U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming bereiken via email fg@radiotherapiegroep.nl

logo-npcf

Rechten en plichten

Om goede zorg te kunnen verlenen zijn voor patiënten rechten en plichten vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Onderstaand geven wij een verkorte weergave van deze regelgeving.

Rechten

 • Recht op duidelijke informatie van uw radiotherapeut/zorgverlener over de voorgestelde behandeling of onderzoek.
 • Onderzoek en/of behandeling vindt altijd plaats met toestemming van de patiënt. Toestemming is niet nodig in acute situaties en bij niet-ingrijpende handelingen.
 • Recht op privacy, zowel tijdens de behandeling als de gesprekken met de zorgverlener.
 • Recht op inzage in uw dossier/gegevens (elektronisch patiënten dossier/EPD).
 • Mogelijkheid om een kopie van (een deel) van het patiëntendossier te ontvangen.
 • Dossiers worden minimaal 20 jaar na de laatste behandeling bewaard.
 • Recht op een second opinion bij een andere radiotherapeut/zorgverlener.
 • Patiënten beslissen zelf of ze willen deelnemen aan Medisch Wetenschappelijk Onderzoek.
 • Patiënten kunnen een verklaring opstellen waarin zij een vertegenwoordiger aanwijzen als ze zelf geen beslissingen kunnen nemen.

Plichten

 • Patiënten informeren hun behandelaar duidelijk en volledig zodat deze een goede diagnose kan stellen en de juiste behandeling of bijvoorbeeld medicijnen kan geven.

Meer informatie hierover kunt u vinden op:
Patiëntenrechten (WGBO) (patientenfederatie.nl)

wit

Huisregels

Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij Radiotherapiegroep met respect behandeld wordt, dit geldt voor patiënten, bezoekers en voor het personeel.

Onderstaande zaken vallen volgens Radiotherapiegroep onder ongewenst gedrag en worden binnen ons instituut niet getolereerd:

 • gebruiken van (verbaal, fysiek of psychisch) geweld
 • discrimineren
 • plegen van ongewenste intimiteiten
 • meenemen van gevaarlijke voorwerpen of wapens
 • plegen van diefstal
 • vernielen van eigendommen van Radiotherapiegroep, van medewerkers, patiënten en/of bezoekers
 • gebruiken van alcohol en drugs
 • veroorzaken van overlast
 • roken in en rondom de gebouwen van Radiotherapiegroep
 • meenemen van (huis-)dieren
 • maken van opnamen (film, foto of geluid) van medewerkers, patiënten of bezoekers zonder dat hiervoor toestemming is gegeven door Radiotherapiegroep.

De Raad van Bestuur van Radiotherapiegroep kan bij een overtreding van één van de gedragsregels een schriftelijke waarschuwing geven of de toegang tot het instituut ontzeggen. In geval van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH